In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow
wezwij konsultanta firmy komed
Zapraszamy do naszego newslettera.

Monitoring wizyjny, kamery IP, rejestratory IP. Katowice Sosnowiec

Monitoring IP dla ka?dego i wsz?dzie.

Wst?p.???

Rozw?j nowoczesnych technologii umo?liwi? bezpo?rednie ??czenie kamery monitoringu wizyjnego z sieciami komputerowymi.

Zastosowanie kamer IP zw?aszcza megapikselowych ( kamer o wysokiej rozdzielczo?ci ) o jako?ci Full HD daje obraz niepor?wnywalnie lepszy jako?ciowo do obrazu z kamer analogowych.

Co to jest monitoring IP ?

Monitoring IP jest to monitoring wizyjny sk?adaj?cy si? z kamer i rejestrator?w IP realizowany w oparciu o infrastruktur? teleinformatyczn? przewodow? i bezprzewodow?.

Co daje monitoring IP ?

 • Elastyczny dost?p do obrazu z kamer za pomoc? komputera.
 • Rozdzielczo?? megapikselowa do 5 MP.
 • Dwukierunkow? komunikacj? audio.
 • Mo?liwo?? zdalnego prowadzenia monitoringu nawet z telefonu kom?rkowego.
 • Identyfikacje tablic rejestracyjnych.
 • Szybk? rozbudow? w oparciu o istniej?c? sie? komputerow? kablow? lub jeszcze szybsz? i elastyczniejsz? w oparciu o sie? bezprzewodow? WiFi.
 • Mo?liwo?? integracji z systemami bezpiecze?stwa , systemem kontroli dost?pu, systemem alarmowym, systemem inteligentnego zarz?dzania budynkiem.

Gdzie stosowa? monitoring IP ?

Monitoring IP mo?na stosowa? wsz?dzie tam gdzie wymagany jest monitoring wizyjny.

Doskonale nadaje si? do monitorowania :

 • budynk?w biurowych
 • pomieszcze? magazynowych
 • hal produkcyjnych
 • wewn?trz i na zewn?trz budynk?w
 • lokali u?ytkowych
 • szk?? i przedszkoli
 • osiedli
 • parking?w

Co jest potrzebne aby uruchomi? monitoring IP.

Kamera IP.

 • stacjonarne

 • obrotowe
 • bezprzewodowe
 • zewn?trzne
 • megapixelowe

Sie? przewodowa lub bezprzewodowa.

 • sie? przewodowa ( skr?tka )
 • sie? bezprzewodowa ( WiFi )

Miejsce przechowywania obrazu.

 • Videoserwery

Oprogramowania.

 • Oprogramowanie do zarz?dzania
monitoring IP kamery

?

Poni?ej przedstawiam przyk?adowe zdj?cia wykonane megapikselow? kamer?? IP maj?ce na celu pokazanie jakiej wielko?ci obszar jeste?my w stanie monitorowa? jedn? kamer? IP, nie zosta?a dostrojona dok?adnie ostro?? wi?c prosz? nie wzorowa? si? jako?ci? - bo w przypadku dok?adnego dostrojenia obraz by?by ostry i wyra?ny.

Prosz? klikn?? w zdj?cie i zobaczy? je w pe?nym oknie gdy? tylko wtedy mo?na zobaczy? je w ca?o?ci.

Obraz nr 1? Kamera megapikselow? IP 1920x1080(FullHD)
Obraz nr 2? Kamera megapikselow? IP 1280x720 (HD 720P)
Obraz nr 3? Kamera megapikselow? IP 320x240 (QVGA)

Obraz z kamery nr 3 jest wykonany w rozdzielczo?ci zbli?onej do jako?ci CIF takiej z jak? rejestruj? wi?kszo?? rejestrator?w w stsremach monitoringu analogowego.

?

Obraz nr 1? Kamera megapikselow? IP 1920x1080(FullHD)

obraz z kamery IP 2 MPx FullHD

?

Obraz nr 2? Kamera megapikselow? IP 1280x720 (HD 720P)

obraz z kamery IP 1,3 MPx

?

Obraz nr 3? Kamera megapikselow? IP 320x240 (QVGA)

obraz z kamery IP QVGA

?

Firma KOMED wdra?a systemy monitoringu IP nast?puj?cych producent?w :

Axis ACTi IQinvisionlog


synoloogy avtech airlive


qnap koukaam geovision


cisco d-link intellinet


 
Nasi Partnerzy
partner microsoft partner esetpartner cisco partner insert partner hppartner cdn optimapartner edokumentypartner 3cx